nedelja, 24 oktobraApa-press vam želi dobrodošlicu!

23. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Opština Apatin

SKUPŠTINA OPŠTINE APATIN

Broj:  06 –  26  /2018- I

Dana 06. jun 2018. godine

APATIN

Na osnovu člana 23. Statuta opštine Apatin („Službeni list opštine Apatin“, broj 10/2008 – prečišćen tekst, 4/2014 i 12/2016)  i člana 46. Poslovnika Skupštine opštine Apatin („Službeni list opštine Apatin“ broj 12/2008 – prečišćen tekst , 12/2012  i 8/2017),

S A Z I V A M

23. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

koja će se održati 13. JUNA (SREDA) sa početkom u 09,00 časova u  velikoj sali Skupštine opštine Apatin.

Za sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

1.     Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Apatin za 2017. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora

2.     Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2018. godinu

3.     Razmatranje Predloga Izmene Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštava opštine Apatin za 2018. godinu

–         predlog Zaključka

4.     Razmatranje Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Apatin za 2018. godinu

–         predlog Zaključka

5.     Predlog Odluke o izmenama i dopunama  Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća opštine Apatin

6.     Predlog  Odluke o izmeni Odluke o nekategorisanim putevima  na teritoriji opštine Apatin

7.       Predlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Naš dom“ Apatin

8.     Predlog Rešenja o imenovanju direktora javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin

9.     Predlog Rešenja o razrešenju v.d.direktora direktora Doma zdravlja Apatin

10.  Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora Doma zdravlja Apatin

11.  Predlog Odluke o obrazovanju ogranka Marina „Apatin“

12.  Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima

13.   Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin građevinsko zemljišteradi ozakonjenja objekta i prenosi u svojinu Čolaković Anice iz Apatina

14.  Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin građevinsko zemljišteradi ozakonjenja objekta i prenosi u svojinu Dragović Mirka iz Apatina

15.  Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin građevinsko zemljišteradi ozakonjenja objekta i prenosi u svojinu Milane i Tatjane Jovanić iz Apatina

16.  Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin građevinsko zemljišteradi ozakonjenja objekta i prenosi u svojinu Plavšić Petka iz Prigrevice

17.  Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin građevinsko zemljišteradi ozakonjenja objekta i prenosi u svojinu Petra Krevenke iz Apatina

18.  Razmatranje Statuta Predškolske ustanove „Pčelica“ Apatin

–         predlog Zaključka

19.  Razmatranje Statuta Mesne zajednice Romsko naselje

–         predlog Zaključka

20.  Razmatranje Pravilnika o  izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji radnih mesta  Narodne biblioteke „Miodrag Borisavljević“ Apatin

–         predlog Zaključka

21.  Razmatranje Pravilnika o sitematizaciji radnih mesta Opštinskog kulturnog centra Apatin

–         predlog Zaključka

22.  Razmatranje Pravilnika o organizaciji i sitematizaciji radnih mesta Turističke organizacije „ Apatin“

–         predlog Zaključka

23.  Zbirni godišnji izveštaj o naplati i trošenju sredstava samodoprinosa za period januar – decembar 2017. godine

–         predlog Zaključka

24.  Razmatranje Izveštaja o godišnjem programu poslovanja JKP „NAŠ DOM“ Apatin za 2017. godinu, sa izveštajem ovlašćenog revizora

–         predlog Zaključka

25.  Razmatranje Izveštaja o godišnjem programu poslovanja Javnog preduzeća  za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“Apatin za 2017.godinu, sa izveštajem ovlašćenog revizora

–         predlog Zaključka

26.   Predlog Odluke o davanju saglasnosti na otpis potraživanja konsolidovanog računa trezora opštine Apatin

27.  Razmatranje Izveštaja MZ Apatin

–         predlog Zaključka

28.  Razmatranje Izveštaja MZ Prigrevica

–         predlog Zaključka

29.  Razmatranje Izveštaja MZ Sonta

–         predlog Zaključka

30.  Razmatranje Izveštaja MZ Kupusina

–         predlog Zaključka

31.  Razmatranje Izveštaja MZ Svilojevo

–         predloga Zaključka

32.  Razmatranje Izveštaja Štaba  zimske službe o izvršenom zimskom održavanju puteva u periodu od 15.11.2017. godine do 23.03.2018. godine

–         predlog Zaključka

33.  Predlog Programa korišćenje sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2018. godinu u opštini Apatin

34.  Predlog Odluke o parcelama koje u postupku komasacije u k.o. Kupusina ostaju u faktičkom stanju

35. Predlog Odluke o izmeni Odluke o dodeljivanju  isključivog prava JKP „Naš dom“ Apatin za obavljanje delatnosti na koje se zakon o javnim nabavkama ne odnosi

NAPOMENA:

Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti da obavestite na telefon 772-122 lokal 506.

ZA TAČNOST OTPRAVKA

SEKRETAR SO     master pravnik Marko Đumić                    PREDSEDNIK SKUPŠTINE   Nika Petrović