petak, 7 majaApa-press vam želi dobrodošlicu!

POZIV ZA IV  MEĐUNARODNU IZLOŽBU EX LIBRISA

Opštinski kulturni centar, Galerija Meander,  Apatin, Srbija

 

POZIV

za IV  MEĐUNARODNU IZLOŽBU EX LIBRISA

Poštovani!

Opštinski kulturni centar Apatin poziva Vas da učestvujete na Međunarodnoj izložbi Ex Librisa koja se priređuje u okviru manifestacije kratkih formi iz vizuelnih umetnosti, književosti, teatra i muzike pod nazivom „Potpis” 2019. Ex Libris izložba će biti priređena u Galeriji „Meander” Apatin.

TEMA IZLOŽBE:

1. Vreme

2. Slobodna

USLOVI KONKURSA:

·         Učešće je besplatno

·         Radovi moraju biti izvedeni u tradicionalnoj grafičkoj reproduktivnoj tehnici

·         Prihvatamo radove rađene na računaru kao i digitalne otiske

·         Svaki umetnik može da preda najviše pet Ex Librisa

·         Fotokopije  nećemo izlagati

·         Od svakog primerka Ex Librisa treba poslati po dva potpisana otiska

·         Radovi treba da budu veličine  maksimalno 15 x 15 cm

·         Autore najuspešnijih Ex Librisa nagrađujemo

·         Organizator izložbe će štampati katalog sa podacima o svim učesnicima

·         Zbog sigurnosti pošiljku šaljite “preporučeno“

 

Grafičku listu treba signirati na sledeći način :

broj otisaka • tehnika /međunarodna skraćenica za tehnike/ • potpis (obavezno i na jednom od evropskih jezika)

Od svakog primerka Ex Librisa treba poslati po dva potpisana otiska koji ostaju u trajnom vlasništvu organizatora.

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU RADOVA:

15. AVGUST 2019. GODINE

MOLIMO VAS RADOVE ŠALJITE NA SLEDEĆU ADRESU:

Galerija Meander Apatin  (za Ex Libris izložbu 2019)

Trg Nikole Tesle 12

25 260 Apatin  SRBIJA

Kontakt: Jovana Momčilović (Galerija „Meander” Apatin)

Tel: +381(0)25 773 923 ; E-mail:galerijameander@yahoo.com

Prijavni list

 

Prezime/porodično ime/

Ime

Godina rođenja

Adresa:

(Grad, ulica i broj)

Država

Telefon fiksni                                        Mobilni

E-mail

 

 

 

Naziv rada
Tehnika
Godina
Dimenzije
1.

2.

3.

4.

5.

 

 

Molimo Vas  ako je  moguće podatke pišite na računaru

Prijavni list pošaljite sa radovima zajedno ili možete poslati i e-mailom

Ako ste u mogućnost radove možete skenirati na taj način puno ćete nam pomoći u kreiranju kataloga
Molimo Vas na poleđinu svakog rada grafitnom olovkom napišite sledeće podatke :

 

Prezime i ime

Naziv rada

Tehnika

Godina

 

Likovni urednik galerije „Meander“

 

Momčilovič Jovana

akademski vajar

Municipal Cultural Center, Gallery Meander, Apatin, Serbia

INVITATION

for IV INTERNATIONAL EXHIBITION EX LIBRIS

Respected!

Municipal Cultural Center Apatin , invites You to participate on International exhibition Ex Libris, which is organized within short form manifestation of visual arts, literature, theater and music titled “Signature” 2019.  Ex Libris exhibition will be held at Gallery Meander Apatin.

EXHIBITION THEME:

 1. Time
 2. Free theme

TERMS OF COMPETITION:

 • Participation is free
 • Works must be done in the traditional graphic reproduction technique
 • We accept works done on computer and digital prints
 • Each artist can submit up to five Ex Libris
 • Photocopies will not be exposed
 • With every Ex Libris you need to send two signed prints
 • Maximum size of works needs to be 15 x 15 cm
 • Authors of best Ex Libris will be rewarded
 • Organizer of the exhibition will publish a brochure with information about all participants
 • For the safety of the shipment send as „recommended“ and „without artistic value“

Graphic list needs to be signed in the following way:

number of prints • technic / International acronym for technique/•signature (necessarily on one of European languages)

With every Ex Libris you need to send two signed prints: one that stays in permanent organizers property and one for sponsors of manifestation.

DEADLINE FOR WORKS DELIVERY:

AUGUST 15, 2019.

 

PLEASE SEND YOUR WORKS TO THE FOLLOWING ADDRESS:

Gallery Meander Apatin (for Ex Libris exhibition 2019)

Nikola Tesla square, number 12

25 260 Apatin,  SERBIA

 

Contact: Jovana Momčilović (Gallery Meander Apatin)

Tel: +381(0)25 773 923 ; E-mail:galerijameander@yahoo.com

 

Application Form

 

Last name/ family name/

Name

Birth Year

Zip Code                                                                              Town/Village/

Street                                                                                   Number

Country

Home phone number                                                        Mobile phone

E-mail

www.

 

 

  Work name Technique Year Dimension
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

 

 

 

Please if it’s possible, write your data (information) on computer.

Application Form can be sent with your work, or you can send it with E-mail.

If you are able to take a scan of your work you will help us alot with creating brochures.

 

 

On the back of your work with pencil write down the following informations:

 

 

Last name, Name

Work name

Technique

Year

 

 

 

With respect,

Artworks editor of gallery Meander

Jovana Momčilović