utorak, 7 decembraApa-press vam želi dobrodošlicu!

USVOJEN AKCIONI PLAN ZA UKLjUČIVANjE GRAĐANA U PROCES DONOŠENjA ODLUKA O TROŠENjU SREDSTAVA PRIKUPLjENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU

Na 54. sednici Opštinskog Veća, usvojen je Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu u opštini Apatin u periodu 2019-2023. godina

Opština Apatin učestvuje u Programu Opštinski ekonomski razvoj u Srbiji faza 2. –„Reforma poreza na imovinu“ koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)  u saradnji sa Ministatstvom državne uprave i lokalne samouprave i  Ministarstva finansija, a sprovodi HELVETAS SRB.

Program se podržava u cilju povećanja sopstvenih prihoda koji su od značaja za modernizaciju javnih usluga građanima i privredi i on teži da unapredi kvalitet života, usluga i upravljanja za što veći broj građana.

Poseban akcenat se stavlja na jačanje odgovornosti lokalne vlasti i građana kao poreskih obveznika na način da se kroz programske aktivnosti podstiče poboljšanje dijaloga s građanima, a radi donošenja odluka o korišćenju prihoda od poreza na imovinu koje odgovaraju potrebama građana (načelo dobre uprave).

Jedna od programskih aktivnosti je izrada Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu, a čiji je osnovni cilj unapređenje procesa konsultovanja i učešća građana.

Akcioni plan se sastoji od tri dela:

Deo 1: Aktivnosti koje lokalna samouprava sprovodi kako bi konsultovala i uključila    građane u proces donošenja odluka;

Deo 2: Participacija građana – jedan od stubova razvijene lokalne zajednice;

Deo 3: Plan aktivnosti na sprovođenju specifičnih ciljeva sa definisanim aktivnostima, nosiocima aktivnosti, partnerima, vremenskom okviru, izvorima finansiranja i indikatorom učinka.

Uvid u tekst akcionog plana možete izvršiti na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Apatin www.soapatin.org u rubrici Dokumenti – Lokalni akcioni planovi ili u posebnom odeljku na koji Vas vodi baner sa naslovne strane sajta opštineApatin.

 

                                                                                                            Info služba

                                                                                                            Opštine Apatin