petak, 22 oktobraApa-press vam želi dobrodošlicu!

VESTI IZ SO APATIN

U SREDU 20. SEDNICA SO APATIN

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Apatin
SКUPŠTINA OPŠTINE APATIN
Broj: 06 – 6/2018- I
Dana 25.januar 2018. godine
APATIN

Na osnovu člana 23. Statuta opštine Apatin („Službeni list opštine Apatin“, broj 10/2008 – prečišćen tekst, 4/2014 i 12/2016) ,člana 46. Poslovnika Skupštine opštine Apatin („Službeni list opštine Apatin“ broj 12/2008 – prečišćen tekst , 12/2012 i 8/2017),

S A Z I V A M

20. SEDNICU SКUPŠTINE OPŠTINE APATIN

koja će se održati 31. JANUARA (SREDA), sa početkom u 9,00 časova u velikoj sali Skupštine opštine Apatin.
Za sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

1. Predlog Odluke o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u opštini Apatin za 2017. godinu

2. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Apatin

3. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta JКP „Naš dom“ Apatin

4. Razmatranje Prvih izmena i dopuna programa poslovanja JКP „Naš dom“ za 2018. godinu
-Predlog Zaključka

5. Predloga Odluke o izmenama Odluke o osnivanju ustanove za stručno usavršavanje odraslih Apatin

6. Razmatranje izmena Statuta Ustanove za stručno usavršavanje odraslih Apatin
-Predlog Zaključka

7. Predlog Odluke o opštim pravilima kućnog redau stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Apatin

8. Predlog Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Apatin

9. Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin neizgrađenog građevinskog zemljišta,kat. parcela br. 2022 i 2005 k.o. Apatin,„Lidl Srbija“

10. Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu opštine Apatinputem poklona nepokretnosti koja je upisana u list nepokretnosti br. 553 k.o. Apatin,poklonodavca vlasnika PD „Delta Real Estate“ d.o.oiz Beograda

NAPOMENA:
Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti da obavestite na telefon 772-122 lokal 506

ZA TAČNOST OTPRAVКA
SEКRETAR SO                                         PREDSEDNIК SКUPŠTINE
master pravnik Marko Đumić                               Nika Petrović