sreda, 24 februaraApa-press vam želi dobrodošlicu!

VESTI IZ SO APATIN – JAVNI POZIV ZA SARADNIKA (POPISIVAČA) NA TERENU U PROJEKTU

Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.glasnik RS”, br. 129/2007, 83/2014-dr. zakon i 101/2016, u skladu sa Memorandumom o saradnji između International Management Group (IMG) i Opštine Apatin u vezi sprovođenja Programa „Opštinski ekonomski razvoj u istočnoj Srbiji“ Faza 2 – Reforma poreza na imovinu, i na osnovu Rešenja načelnika Opštinske uprave o obrazovanju Komisije za izbor saradnika (popisivača) na terenu br. 02-3/2018-IV od 12.02.2018.godine, Komisija za izbor saradnika (popisivača) na terenu objavljuje:

JAVNI POZIV
za saradnika (popisivača) na terenu u projektu

„ Reforma poreza na imovinu“

Pozivaju se sva lica sa područja opštine Apatin koja su prijavljena kao nezaposlena u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje da se u periodu od 27.03.2018. do 29.03.2018. godine prijave sa dokumentacijom u vremenu od 07 do 15 časova u Pisarnici Opštinske uprave opštine Apatin, Srpskih vladara 29.

Popisivači će biti angažovani u popisu imovine poreskih obveznika na teritoriji opštine Apatin u vezi sprovođenja Projekta „Opštinski ekonomski razvoj u Istočnoj Srbiji 2017-2021” (Faza 2).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

• Da je državljanin Republike Srbije (za izabrana lica pribavlja Komisija po službenoj dužnosti);
• Da ima najmanje 18 godina (punoletno lice);
• Da ima najmanje srednji (IV) stepen stručnosti (overna kopija diplome)
• Da dobro poznaje teren (da stanuje na teritoriji opštine za koju se prijavljuje za popisivača),
• Da ima čitak rukopis
• Da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i nije podignuta optužnica (za izabrana lica pribavlja Komisija po službenoj dužnosti).

Po izboru kandidata, biće potpisan Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova između Opštine Apatin i svakog popisivača u skladu sa važećim zakonima – najduže na period do 120 radnih dana.
Prilikom odabira kandidata poštovaće se princip rodne ravnopravnosti.
Izbor kandidata obaviće se po isteku poziva na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Apatin i oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.
Detaljne informacije mogu se dobiti u periodu od 27.03.2018 do 29.03.2018. godine. Svi zainteresovani se mogu obratiti putem e-mejl-a: lpa@soapatin.org ili na tel.: 025/772-122, lokal 525 (kontakt osoba Veljko Cvetićanin)
Prijave se mogu dostaviti u periodu od 27.03.2018 do 29.03.2018. godine u vremenu od 07 do 15 časova u prostorijama Lokalne poreske administracije Opštinske uprave opštine Apatin, Srpskih vladara 29, kancelarija br. 13.

U Apatinu OPŠTINSKA KOMISIJA
Dana 26.03.2018.godine ZA IZBOR SARADNIKA