subota, 15 majaApa-press vam želi dobrodošlicu!

KOMPLETNO RENOVIRANJE SOMBORSKE BOLNICE

Razgovor s povodom Dr Dragan Rastović

Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović“ Sombor je jedna od većih zdravstvenih ustanova sekundarnog nivoa iz plana mreže zdravstvenih ustanova u APV i Republici Srbiji. Ona ima izuzetan značaj u pružanju zdravstvene zaštite stanovištvu Zapadnobačkog okruga. U OB se godišnje hospitalizuje između 18 i 20 hiljada stanovnika i uradi između 9 i 10 hiljada operacija. U prethodnom periodu je nedovoljno ulagano u sve segmente rada, tako da je bilo teško održati dotadašnji nivo usluga, a još teže je bilo unapređivati ih. Nedovoljno se ulagalo kako u infrastrukturu tako i u medicinsku opremu i ljudske resurse. Odgovore na mnogobrojna pitanja o celokupnoj situaciji u bolnici dobili smo od direktora dr Dragana Rastovića.

-Poslednjih nekoliko godina evidentan je veliki pomak u svim segmentima. Uz veliku podršku Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, Ministarstva zdravlja RS, kao i lokalnih samouprava i drugih činilaca učinjeni su krupni koraci unapred. Poređenja radi, od decembra 2013. godine pa sve do mog imenovanja krajem 2017 godine, preko 140 zaposlenih na neodređeno vreme napustilo je našu ustanovu, a u stalni radni odnos u istom periodu primljeno je svega 55 mladih kolega i koleginica. Značajno je smanjen i broj specijalističkog lekarskog kadra. Toliko smanjenje broja stručnih radnika se negativno odrazilo na kvalitet, a i kvantitet pružanja zdravstvene zaštite i to su naši pacijenti sigurno osetili. Nova uprava OB je odmah po stupanju na dužnost prepoznala ovaj problem i, svesna zatečene situacije, uložila značajne napore na prevazilaženju nasleđenog problema. Za ovih nešto više od dve godine pribavili smo potrebne saglasnosti i do sada u radni odnos na neodređeno vreme primili čak 146 radnika svih profila – od spremačica koje su važan deo sistema i čijim radom se nivo higijene održava na zadovoljavajućem nivou, preko pratećih službi – tehničkih i administrativnih radnika, do samih nosioca sistema – medicinskog kadra – sestara, tehničara i lekara. Za ovaj proces zanavljanja potrebno je vreme jer se sistem urušavao duži vremenski period, ali smo za samo dve godine uspeli u značajnoj meri da popravimo situaciju. Trudićemo se da nastavimo sa ovakvim trendom zapošljavanja i u narednom periodu.

Kakva je trenutno situacija sa lekarskim kadrom?

-Kada su lekari u pitanju, uložili smo dodatne napore kako bi što pre nadoknadili nedostatak specijalističkog kadra. Pre svega, primili smo 29 kolega i koleginica u stalni radni odnos i time stvorili mogućnosti da za čak 30 naših mladih doktora medicine obezbedimo specijalizacije i uže specijalizacije. To je dvostruko više u odnosu na prosek iz godina pre mog dolaska na čelo ustanove i predstavlja značajno finansijsko opterećenje za našu ustanovu. U narednom periodu to će predstavljati i organizaciono opterećenje jer ćemo biti u velikom problemu kada sve ove kolege odu u ustanove tercijarnog nivoa gde moraju nastaviti svoje specijalističko usavršavanje. Naime, mi nemamo zakonskih i finansijskih mogućnosti da zapošljavamo lekare koji će ove specijalizante menjati dok su oni na usavršavanju van OB Sombor – u ustanovama u Beogradu i Novom Sadu. Zbog toga smo sada na zadatku i ulažemo velike napore da se reorganizujemo i što lakše prebrodimo naredne dve – tri godine tako da ovaj izostanak lekara što manje osete naši pacijenti. Kao rezultat svih ovih naših zalaganja, očekujem da ćemo za te dve – tri godine dobiti značajan broj novih specijalista skoro svih grana medicine iz kojih naša ustanova pruža usluge.

 

Može li OB pružiti pacijentima svu neophodnu negu sa medicinskom opremom koju poseduje?

-Unazad dve – tri godine ulaže se značajna energija na obnavljanju već dotrajale opreme, nabavke sasvim nove opreme kao i na permanentnom praćenju savremenih trendova u razvoju novih tehnologija. Tako, u cilju što većeg povećanja kvaliteta i veće pristupačnosti zdravstvenih usluga pacijentima, nastojimo da uvodimo nove zdravstvene tehnologije, pa je i potreba za angažovanjem kadra još prisutnija. U cilju unapređenja rada u proteklih nekoliko godina odobrene su i uvedene sledeće nove tehnologije – procedure:

 

1.     Laparoskopska kolorektalna hirurgija (minimalno invazivna kolorektalna hirurgija, urađeno 58 operacija)

2.     Laparoskopska operacija preponskih kila i kila prednjeg trbušnog zida(urađeno 13 operacija)

3.     Laparoskopska apendektomija(operacija slepog creva, urađeno 48 operacija)

4.     THD procedura – Transanalna hemoroidalna dearterijalizacija(najsavremeniji način lečenja hemoroidalne bolesti, urađeno 13 operacija.

5.     Zamena osteoartrotično izmenjenog zgloba kolena cementnom protezom(urađeno 10 operacija)

6.     Angiografija ( do sada je obavljeno preko 600 dijagnostičkih intervencija i preko 50 terapijskih intervencija – plasiranje stentova u koronarne krvne sudove, a  urađena je i prva perkutana intervencija kod stemi infarkta).

Sopstvenim sredstvima ustanove adaptirane su prostorije za potrebe interventne kardiologije.

Šta u skoroj budućnosti pacijenti mogu očekivati na polju poboljšanja zdravstvenih usluga?

U skorije vreme očekujemo uvođenje još nekoliko novih procedura:

   1. Kardiovaskularni stres test – test opterećenja

   2. Stres ehokardiografija kontrasna – optison

   3. Biopsija širokom iglom – Core Needle Breast Biopsy

   4. “Sentinel node“ biopsija – koja se uvodi kao alternativa disekcije        pazušne jame.

   5. Vakuum sistem za ubrzano zarastanje rana

Sve ove procedure su minimalno invazivne operativne procedure koje obezbeđuju minimalnu traumu pacijenata, brz postoperativni oporavak i povratak radne sposobnosti, manji broj postoperativnih komplikacija, kraći boravak u bolnici, manje troškove i bolje rezultate lečenja od do sada konvencionalno primenjivanih operativnih tehnika.

Do nedavno su svi pacijenti koji su imali indikacije za preglede i intervencije ovim nabrojanim procedurama morali biti upućivani u ustanove tercijarnog nivoa.

OB Sombor u najvećem delu svog poslovanja potpuno zadovoljava kriterijume i obim usluga koje svaka opšta bolnica mora da pruži. U pojedinim segmentima naša ustanova pruža i širi dijapazon usluga u cilju povećanja kvaliteta.

U Ustanovi je izuzetno izražen timski rad na svim nivoima i u svim segmentima. Potvrda za to je i da smo 11.01.2019. godine od strane  Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dobili Sertifikat o reakreditaciji na maksimalnih sedam godina.

Na čiju pomoć se najviše oslanja OB Sombor i da li je ona adekvatna potrebama?

Kada govorimo o zanavljanju medicinske opreme kao i nabavci nove opreme najveću podršku dobijamo od osnivača – Pokrajinskog sekeretarijata za zdravstvo koji u poslednjih nekoliko godina izdvaja značajna sredstva za ove namene. Od januara 2018. godine OB Sombor je nabavila:

– gastroskop – za Odsek gastroenterologije Internog odeljenja

– respirator – za Odeljenje za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju

– 16-slajsni CT aparat za Službu radiološke dijagnostike (za smeštaj novog skenera OB je iz sopstvenih sredstava finansirala adaptaciju prostora, a godišnje se u našoj ustanovi pregleda oko 5500 pacijenata i uradi preko 8500 snimanja)

– višejezične table i putokaze u krugu bolnice

– novo sanitetsko vozilo opremljeno adekvatnom medicinskom opremom za transport vitalno ugroženih pacijenata.

– sistem za video gastroskopiju i kolonoskopiju za potrebe Endoskopskog kabineta Odeljenja za hirurgiju (prostor za opremu  adaptiran je sopstvenim sredstvima)

– 4K video laparoskopski stub najnovije generacije za potrebe sale opšte hirurgije

– parni sterilizator zapremine 450 litara sa sistemom za pripremu vode sa omekšivačem za potrebe Odeljenja za ginekologiju i akušerstvo

– obezbedila uslove i realizovala bušenje bunara dubine 340 metara, zatvorila dva stara bunara izgrađena pre više desetina godina i izradila elaborat o bilansnim rezervama podzemnih voda za potrebe Odeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Bezdanu (projekat je finansiran iz sopstvenih sredstava)

– baterijski motorni sistem za sečenje i bušenje kostiju za potrebe Odeljenja za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

– digitalni stacionarni kolor dopler ultrazvučni sistem sa dve sonde i programom za stres-eho za potrebe Internog odelenja

– novi ultrazvučni aparat sa tri sonde za potrebe Službe za radiološku dijagnostiku (jedna sonda je donirana)

– kompletnu opremu za urološku endoskopiju za potrebe Odeljenja za urologiju (postojeća oprema stara je preko 20 godina)

– tri nova aparata za laboratorijsku dijagnostiku za potrebe laboratorije u hiruškom bloku

– hirurški aspirator, šestokanalni EKG – aparat sa 12 odvoda, prenosni sinhroni – asinhroni defibrilator, 2 transportna pacijent-monitora za potrebe Odeljenja za prijem, trijažu i zbrinjavanje urgentnih stanja

– jedan od najsavremenijih na svetskom tržištu uređaj za pripremu vode i reverznu osmozu i izradila nove vodovodne instalacije za potrebe Odseka za hemodijalizu Internog odelenja. U OB Sombor dijaliziraju se 103 bolesnika sa teritorije opština Sombor, Kula, Odžaci i Apatin. Za kvalitet i produžetak života dijaliznih pacijenata jednu od veoma važnih karika u dijaliznom lancu čini uređaj za pripremu vode i reverznu osmozu, a dosadašnji je bio star 18 godina i često se kvario, tako da je nabavka novog uređaja od neprocenjive vrednosti za ove pacijente.

Kakvi su planovi za 2020. godinu?

Planom nabavki i postavljenim prioritetima u našoj ustanovi se tokom 2020. godine predviđa nabavka opreme, pre svega za ona odeljenja i službe u kojima postoje najveće potrebe, a sa ciljem što boljeg funkcionisanja i kvalitetnijeg rada bolnice u celini.

OB Sombor je 2017. godine uvrštena u program rekonstrukcije i adaptacije kompletne ustanove pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja RS, a koje finansira Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima RS. Ovaj kapitalni projekat je deo značajnog ulaganja u objekte zdravstva, a u Somboru se realizuje prvi put posle skoro 35 godina i podeljen je u 3 faze.

U skladu sa njim, OB Sombor je donela nove strateške ciljeve i novi operativni plan. Trenutno se nalazimo u realizaciji prve faze projekta koja podrazumeva izgradnju novog objekta OB Sombor koji će se graditi na mestu sadašnjeg Odeljenja za plućne bolesti. Ukupna procenjena vrednost izrade projektno–tehničke dokumentacije prve faze iznosi 22 miliona dinara. Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbedili su Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i opštine Zapadnobačkog okruga. Projektni zadatak za prvu fazu je odobren od strane Kancelarije 20.12.2018. godine. 04.06.2019 godine potpisan je i ugovor za izradu kompletne projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju novog objekta u okviru kompleksa na Vojvođanskoj ulici.

Predsednik Republike Srbije, g-din Aleksandar Vučić je, prilikom posete gradu Somboru u junu 2019. godine, i lično potvrdio da su obezbeđena planirana sredstva potrebna za realizaciju izgradnje “nove bolnice”. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima odobrila je idejne projekte i predata je kompletna dokumentacija za odobrenje lokacijskih uslova.

Trenutno se izrađuju projekti potrebni za dobijanje građevinske dozvole.

Na osnovu svega navedenog, može se očekivati da bi građevinski radovi na realizaciji ove faze mogli da otpočnu do kraja 2020. godine. Ta faza bi podrazumevala rušenje objekta sadašnjeg Odeljenja za plućne bolesti i, nakon toga, započinjanje radova na izgradnji novog objekta. U novom objektu će biti smeštena sva odeljenja hirurških grana, predviđena je izgradnja i opremanje šest najsavremenijih operacionih sala, hiruške poliklinike sa kabinetima, Službe za radiološku dijagnostiku, a u podrumu je planirano smeštanje nove, savremene jedinice za centralnu sterilizaciju i bolničkog vešeraja.

Gde će se izmestiti odeljenja i kako ste planirali da ona funkcionišu za vreme građevinskih radova?

Da bi Odeljenje za plućne bolesti nesmetano funkcionisalo u ovom periodu, predviđa se njegovo preseljenje u postojeće kapacitete OB Sombor, ili ukoliko dobijemo saglasnost od Ministarstva odbrane, u objekat nekadašnje Garnizonske ambulante gde bi mogao biti premešten i ATD sa reumatološkom ambulantom koji je sada dislociran od bolnice i nalazi se u centru grada u neuslovnoj zgradi koja je u vlasništvu grada Sombora. Nakon završetka prve faze, uslediće druga faza, koja je istog značaja kao i prva. Druga faza podrazumeva rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju sadašnjeg Hiruškog bloka, izgrađenog 1987. godine. Taj objekat će u budućnosti biti savremen internistički blok u kom će se, konačno, pod jednim krovom naći sva odeljenja i službe ove grane medicine, kao i njihova poliklinika i dijagnostika. U ovoj fazi najznačajnije će biti preseljenje na ovu lokaciju Odeljenja za neurologiju sa Apatinskog puta.

Kako je reč o najvećem objektu u sklopu OB od skoro 16 hiljada kvadratnih metara, planira se da se u adaptirani internistički blok premesti i Služba bolničke apoteke i Tehnička služba, te da se formira i savremeni, objedinjen, hitan prijem pacijenata sa dve operacione sale za hitne intervencije i pratećim dijagnostičkim službama, kao i deo za dnevnu hospitalizaciju. Novi objekat i sadašnji hiruški blok će na tri etaže biti povezani toplim vezama što će dodatno olakšati rad i funkcionisanje svim, a naročito medicinskim radnicima i značajnoj meri doprineti većem komforu pacijenata. Za vreme izvođenja radova druge faze skoro sva odeljenja će neometano funkcionisati u svojim sadašnjim prostorijama.

U trećoj fazi predviđena je rekonstrukcija ostalih objekata u krugu, rušenje nelegalnih objekata kao i parterno uređenje celokupne parcele.

Nakon okončanja sve tri faze planira se kompletno preseljenje svih preostalih odeljenja sa lokacije na Apatinskom putu u objekte na Vojvođanskoj ulici i objedinjavanje svih odeljenja u jednu funkcionalnu celinu što će doprineti boljem funkcionisanju, značajnim uštedama i podizanju kvaliteta zdravstvenih usluga na teritoriji Zapadnobačkog okruga.